Hướng dẫn cài đặt Windows 10 & 11

Cài đặt lại hệ điều hành Windows khi hệ điều hành xảy ra lỗi và không thể sử dụng được hoặc hệ thống bị chậm khi đã sử dụng một thời gian dài