Mã hóa các truy vấn và phản hồi DNS

Thông thường, các truy vấn và trả lời DNS được thực hiện dưới dạng các dạng văn bản rõ ràng (plaintext), chúng được gửi trực tiếp qua Internet mà không có bất kỳ loại mã hóa hoặc bảo vệ nào.