Windows

Tải trọn bộ Microsoft Office link trực tiếp từ Microsoft

Trước khi tải về và cài đặt bộ Microsoft Office cho Windows hãy đảm bảo rằng phần cứng và hệ điều hành có cấu hình lớn hơn hoặc bằng theo các thông số dưới đây:

  • Windows 10 hoặc 11 phiên bản 64-bit
  • Bộ xử lý có tốc độ xử lý 1,6 Ghz, tối thiểu 2-core
  • Dung lượng RAM 8 GB
  • Dung lượng ổ cứng còn trống tối thiểu 10 GB (để lưu trữ bộ cài đặt và bộ ứng dụng sau khi được cài đặt)
  • Màn hình hiển thị độ phân giải 1280 x 768 (32-bit hardware acceleration cho độ phân giải 4K hoặc cao hơn)

Microsoft Office 2016

Ngôn ngữ tiếng Anh

ProductLink
Office 2016 Home and Businesshttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/HomeBusinessRetail.img
Office 2016 Home and Studenthttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/HomeStudentRetail.img
Office 2016 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProfessionalRetail.img
Office 2016 Professional Plushttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProPlusRetail.img
Word 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/WordRetail.img
Excel 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ExcelRetail.img
PowerPoint 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/PowerPointRetail.img
Outlook 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/OutlookRetail.img
Publisher 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/PublisherRetail.img
Access 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/AccessRetail.img
Project 2016 Standardhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProjectStdRetail.img
Project 2016 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProjectProRetail.img
Visio 2016 Standardhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/VisioStdRetail.img
Visio 2016 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/VisioProRetail.img

Ngôn ngữ tiếng Việt

ProductLink
Office 2016 Home and Businesshttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/HomeBusinessRetail.img
Office 2016 Home and Studenthttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/HomeStudentRetail.img
Office 2016 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/ProfessionalRetail.img
Office 2016 Professional Plushttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/ProPlusRetail.img
Word 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/WordRetail.img
Excel 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/ExcelRetail.img
PowerPoint 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/PowerPointRetail.img
Outlook 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/OutlookRetail.img
Publisher 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/PublisherRetail.img
Access 2016https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/AccessRetail.img

Microsoft Office 2019

Ngôn ngữ tiếng Anh

ProductLink
Office 2019 Home and Businesshttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/HomeBusiness2019Retail.img
Office 2019 Home and Studenthttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/HomeStudent2019Retail.img
Office 2019 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Professional2019Retail.img
Office 2019 Professional Plushttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProPlus2019Retail.img
Word 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Word2019Retail.img
Excel 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Excel2019Retail.img
PowerPoint 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/PowerPoint2019Retail.img
Outlook 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Outlook2019Retail.img
Publisher 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Publisher2019Retail.img
Access 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Access2019Retail.img
Project 2019 Standardhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProjectStd2019Retail.img
Project 2019 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProjectPro2019Retail.img
Visio 2019 Standardhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/VisioStd2019Retail.img
Visio 2019 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/VisioPro2019Retail.img

Ngôn ngữ tiếng Việt

ProductLink
Office 2019 Home and Businesshttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/HomeBusiness2019Retail.img
Office 2019 Home and Studenthttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/HomeStudent2019Retail.img
Office 2019 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Professional2019Retail.img
Office 2019 Professional Plushttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/ProPlus2019Retail.img
Word 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Word2019Retail.img
Excel 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Excel2019Retail.img
PowerPoint 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/PowerPoint2019Retail.img
Outlook 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Outlook2019Retail.img
Publisher 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Publisher2019Retail.img
Access 2019https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Access2019Retail.img

Microsoft Office 2021

Ngôn ngữ tiếng Anh

ProductLink
Office 2021 Home and Businesshttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/HomeBusiness2021Retail.img
Office 2021 Home and Studenthttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/HomeStudent2021Retail.img
Office 2021 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Professional2021Retail.img
Office 2021 Professional Plushttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProPlus2021Retail.img
Word 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Word2021Retail.img
Excel 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Excel2021Retail.img
PowerPoint 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/PowerPoint2021Retail.img
Outlook 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Outlook2021Retail.img
Publisher 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Publisher2021Retail.img
Access 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/Access2021Retail.img
Project 2021 Standardhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProjectStd2021Retail.img
Project 2021 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProjectPro2021Retail.img
Visio 2021 Standardhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/VisioStd2021Retail.img
Visio 2021 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/VisioPro2021Retail.img

Ngôn ngữ tiếng Việt

ProductLink
Office 2021 Home and Businesshttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/HomeBusiness2021Retail.img
Office 2021 Home and Studenthttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/HomeStudent2021Retail.img
Office 2021 Professionalhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Professional2021Retail.img
Office 2021 Professional Plushttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/ProPlus2021Retail.img
Word 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Word2021Retail.img
Excel 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Excel2021Retail.img
PowerPoint 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/PowerPoint2021Retail.img
Outlook 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Outlook2021Retail.img
Publisher 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Publisher2021Retail.img
Access 2021https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/vi-VN/Access2021Retail.img

Microsoft 365

Ngôn ngữ tiếng Anh

ProductLink
Office 365 Home Premiumhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365HomePremRetail.img
Office 365 Businesshttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365BusinessRetail.img
Office 365 Professional Plushttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365ProPlusRetail.img

Ngôn ngữ tiếng Việt

ProductLink
Office 365 Home Premiumhttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365HomePremRetail.img
Office 365 Businesshttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365BusinessRetail.img
Office 365 Professional Plushttps://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365ProPlusRetail.img

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *